عوامل موفقیت  
 
 
  1. ثبت نام از طریق سنجش علمی و انتخاب خانواده های مقید و متعهد
  2. ارتباط مستمر با اولیا همراه با گزارش روند تحصیلی دانش آموز در مراحل مختلف و نیز استفاده از نظرات و رهنمودهای آموزشی و پرورشی آنها
  3. بهره گیری از اساتید مجرب و برتر در تدریس
  4. پی گیری مستمر موارد آموزشی و ارتقای وضعیت تحصیلی
  5. بحث و گفتگوی مستمر اعتقادی توسط گروه معارف جهت رفع شبهات مذهبی و تقویت پایه های فکری، اعتقادی دانش آموزان
  6. اهمیت ارتباط خوب و موثر کادر اداری و دبیران با دانش آموزان
  7. اختصاص دبیر راهنما برای هر پایه تحصیلی